زمین 241 متری امیرآباد

متری 3,300,000 تومان

موقعیت ملک